Likvidácia spoločnosti – oplatí sa?

Likvidácia spoločnosti je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Tento proces likvidovania spoločností však novelou Obchodného zákonníka účinnou do 01.10.2022 značne utrpel a to z pohľadu náročnosti či už finančnej alebo časovej. Poďme si to ale rozobrať na drobné.

Čo sa od 01.10.2020 zmenilo ?

Prvá zmena sa týka času vstupu spoločnosti do likvidácie. Predošlá právna úprava upravovala vstup spoločnosti do likvidácia ku dňu zrušenia spoločnosti. Novela tento čas vstupu spoločnosti do likvidácie posunula a to v tom zmysle, že spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra. Spoločnosť je taktiež po dobu likvidácie povinná používať obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Druhá zmena sa týka osoby likvidátora. V minulej právnej úprave túto funkciu prevažne vykonával štatutárny orgán spoločnosti, ktorý bol za likvidátora vymenovaný spoločnosťou. Ak uvedené, nie je z objektívnych dôvodov vymedzených v zákone v súčasnosti možné, likvidátora vymenuje súd, a to aj v prípade zrušenia spoločnosti ex offo. Súd môže vymenovať niektorého zo spoločníkov spoločnosti, štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, a to dokonca aj bez jeho výslovného súhlasu (§ 71 ods. 1 OBZ). V ostatných prípadoch vymenuje správcu konkurznej podstaty (§ 71 ods. 4 OBZ) Novela zákona však stanovila novú lehotu a to 60 dní, ktorá sa počíta od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti. Táto lehota je určená pre ustanovenia osoby likvidátora.

Tretia zmena sa týka tak tiež osoby likvidátora. Novela rozšírila aj okruh osôb, ktoré sa môžu stať likvidátorom a tým môže byť aj osoba zapísaná v registri fyzických osôb a teda každý občan Slovenskej republiky, ktorý ale musí spĺňať podmienky, ktoré určuje zákon pre ustanovenia do funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti.

Štvrtá zmena novela zaviedla novú povinnosť a to je preddavok na likvidáciu. Predmetný preddavok je potrebné zložiť do úschovy u notára. Preddavok na likvidáciu je 1500,-€ Likvidátorovi patrí za výkon jeho funkcie odmena a náhrada nákladov. Tieto náklady sú uhrádzané z likvidačného zostatku a likvidačnej podstaty

Piata zmena sa týka procesu likvidácie. Podľa starej právnej úpravy pôsobnosť štatutárneho orgánu prechádzala na likvidátora už okamihom ustanovenia do funkcie likvidátora. Tento okamih sa posunul a pôsobnosť štatutárneho orgánu prechádzala na likvidátora až okamihom vstupu spoločnosti do likvidácie.

Šiesta zmena. Zmenili sa aj povinnosti likvidátora a to v týchto veciach:

  1. Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom
  2. Prihlásenie pohľadávok je možné bez ohľadu na ich splatnosť
  3. Spisuje sa zoznam pohľadávok
  4. Spisuje sa zoznam majetku, ktorý sa vkladá do zbierky listín
  5. Uspokojovanie pohľadávok veriteľov priebežne.

Siedma zmena sa týka skončenia likvidácie. Ako sme už spomínali v úvode článku k zmenám v oblasti likvidácie, likvidátor má za svoju činnosť nárok na odmenu. Za týmto účelom skladá spoločnosť tzv. likvidačný preddavok do úschovy notára. Po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra vydá notár hodnotu preddavku v prospech toho likvidátora, ktorý je v procese likvidácie spoločnosti zapísaný v obchodnom registri ako posledný.

Na záver by som sa vrátil k prvotnej otázke a to či sa likvidácia spoločnosti po novele Obchodného zákonníka oplatí. Podľa nášho názoru jednoznačne nie a to najmä pre extrémne veľkú finančnú a časovú náročnosť. Preto odporúčame radšej spoločnosť predať.

Pre založenie spoločnosti kliknite TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *